لیست مراکز تخلیه بار

مشخصات نمایندگی های حمل و نقل پیشتاز بندردر شهرستانها

 • آقای حسینی

  نام تخلیه بار: حسینی

  تلفن همراه: 09183720479

 • آقای جبرائیلی

  نام تخلیه بار: جبرائیلی

  تلفن همراه: 09143433189 – تلفن ثابت: 04432753852

 • آقای کمری زاد

  نام تخلیه بار: کمری زاد

  تلفن همراه: 09189423957

 • آقای شیری

  نام تخلیه بار: شیری

  تلفن همراه: 09144551521

 • آقای جوانشیر

  نام تخلیه بار: جوانشیر

  تلفن همراه: 09149889241

 • آقای کتابچی

  نام تخلیه بار: کتابچی

  تلفن همراه: 09144549746

 • آقای یوسفی

  نام تخلیه بار: یوسفی

  تلفن همراه: 09177755586 – 09172701580

 • آقای ذوالقدر

  نام تخلیه بار: ذوالقدر

  تلفن همراه: 09178414237 – تلفن ثابت: 07433352026

 • آقای نصیری

  نام تخلیه بار: نصیری

  تلفن همراه: 09177216493 – تلفن ثابت: 07142330671

 • آقای صالحی

  نام تخلیه بار: صالحی

  تلفن همراه: 09177910356

 • آقای محمدی

  نام تخلیه بار: محمدی

  تلفن همراه: 09102873008

 • آقای مطیعی

  نام تخلیه بار: مطیعی

  تلفن همراه: 09191320767

 • آقای براتی

  نام تخلیه بار: براتی

  تلفن همراه: 09126311930

 • آقای عرب عامری

  نام تخلیه بار: عرب عامری

  تلفن همراه: 09193732169 – 09193741043

 • آقای اکبری

  نام تخلیه بار: اکبری

  تلفن همراه: 09151603922

 • آقای لطف علی زاده

  نام تخلیه بار: لطف علی زاده

  تلفن همراه: 09151332501

 • آقای آزادی

  نام تخلیه بار: آزادی

  تلفن همراه: 09158840031 – تلفن ثابت: 05832312778

 • آقای ملک پور

  نام تخلیه بار: بندر

  تلفن ثابت: 01333752136

 • آقای صفایی پور

  نام تخلیه بار: صفایی پور

  تلفن همراه: 09113811337

 • اسماعیل

  نام تخلیه بار: هوشنگ

  تلفن همراه: 09111436375

 • آقای صفری

  نام تخلیه بار: صفری

  تلفن همراه: 09113450768

 • آقای ذبیحی

  نام تخلیه بار: ذبیحی

  تلفن همراه: 09395230124

 • آقای فرزاد

  نام تخلیه بار: بندر

  تلفن همراه: 09356898382

 • آقای محمدی

  نام تخلیه بار: ساحل

  تلفن همراه: 09111912196

 • آقای رضا

  نام تخلیه بار: رضا

  تلفن همراه: 09111932494

 • آقای آهنگر

  نام تخلیه بار: دریا

  تلفن همراه: 09113450198

 • آقای محمدی

  نام تخلیه بار: خزر

  تلفن همراه: 09112458440

 • آقای یوسفی

  نام تخلیه بار: یوسفی

  تلفن همراه: 09119274652

 • آقای رامین

  نام تخلیه بار: دلفک بار

  تلفن همراه: 09112434775

 • آقای متین

  نام تخلیه بار: متین

  تلفن همراه: 09112765036

 • آقای فرزاد

  نام تخلیه بار: پارس خزر

  تلفن همراه: 09113512926

 • آقای سید

  نام تخلیه بار: سید

  تلفن همراه: 09113516153

 • آقای طهماسبی

  نام تخلیه بار: ولی عصر

  تلفن همراه: 09111150418

 • آقای امیری

  نام تخلیه بار: درنا

  تلفن ثابت: 01142240109

 • آقای احسانی

  نام تخلیه بار: احسانی

  تلفن همراه: 09111119242

 • آقای سلامت

  نام تخلیه بار: سلامت

  تلفن همراه: 09113150243

 • آقای موسوی

  نام تخلیه بار: موسوی

  تلفن همراه: 09111209343

 • آقای سید

  نام تخلیه بار: سید

  تلفن همراه: 09112521955

 • آقای حیدری

  نام تخلیه بار: حیدری

  تلفن همراه: 09188661042 – 09372797810

 • آقای کریمی

  نام تخلیه بار: کریمی

  تلفن همراه: 09133335068

 • آقای بابایی

  نام تخلیه بار: بابایی

  تلفن همراه: 09133810528

 • آقای برزیده

  نام تخلیه بار: برزیده

  تلفن همراه: 09139819217

 • آقای رضایی

  نام تخلیه بار: رضایی

  تلفن همراه: 09169920112

 • نام تخلیه بار: سجاد بار

  تلفن ثابت: 03135519491

 • نام تخلیه بار: امین بار

  تلفن ثابت: 03135518090

 • نام تخلیه بار: عمران فر

  تلفن همراه: 09177153695 – تلفن ثابت: 07132280040

 • نام تخلیه بار: نور بار

  تلفن همراه: 09132582422

 • نام تخلیه بار: تخلیه بار شیخی

  تلفن همراه: 09138601838 – تلفن ثابت: 03532344484

 • نام تخلیه بار: آزادی

  تلفن ثابت: 03432614965 – تلفن ثابت: 03432614320

 • نام تخلیه بار: باربری توکل

  تلفن همراه: 09133920978 – تلفن ثابت: 03434356631

 • نام تخلیه بار: نمونه بار

  تلفن همراه: 09188580397 – تلفن همراه: 09189185265

 • نام تخلیه بار: طالع طریق

  تلفن ثابت: 04133326627 – تلفن ثابت: 04133323200

 • نام تخلیه بار: جهان پیام

  تلفن ثابت: 02536655224

 • آقای رشیدی

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن ثابت: 06135567624

 • آقای آمری

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09163431037

 • آقای آمری

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09163431037

 • آقای فراتی نژاد

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09163007400

 • آقای وفایی

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09168382740

 • آقای شهبازی

  نام تخلیه بار: شهبازی

  تلفن همراه: 09167893010

 • آقای مبارک

  نام تخلیه بار: مبارک

  تلفن همراه: 09169515181

 • آقای جعفری

  نام تخلیه بار: جعفری

  تلفن همراه: 09169329028

 • آقای شریفی

  نام تخلیه بار: شریفی

  تلفن همراه: 09166546323

 • نام تخلیه بار: بندر

  تلفن همراه: 09378226905

 • آقای بیگدلی

  نام تخلیه بار: بیگدلی

  تلفن همراه: 09163009432

 • آقای شریفات

  نام تخلیه بار: شریفات

  تلفن همراه: 09165116781

 • آقای سمائلی

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09198168009

 • آقای پناه پوری

  نام تخلیه بار: پناه پوری

  تلفن همراه: 09177420375

 • آقای گرامی

  نام تخلیه بار: گرامی

  تلفن همراه: 09177705920

 • آقای زارع

  نام تخلیه بار: زارع

  تلفن همراه: 09178791348-09178791349

 • آقای دانیارپور

  نام تخلیه بار:رپور

  تلفن همراه: 09173130358

 • آقای عباسیان

  نام تخلیه بار: عباسیان

  تلفن همراه: 09171818097

 • آقای قربانی

  نام تخلیه بار: قربانی

  تلفن همراه: 09171356246

 • آقای آزور

  نام تخلیه بار: آزور

  تلفن همراه: 09373065512

 • آقای اکبری

  نام تخلیه بار: اکبری

  تلفن همراه: 09177824134

 • آقای یزدانی

  نام تخلیه بار: یزدانی

  تلفن همراه: 09365149662

 • آقای مروانی

  نام تخلیه بار: مروانی

  تلفن همراه: 09178300045

 • آقای رجبی

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09158093318 – تلفن ثابت: 05132566324

 • نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09155510373 – تلفن ثابت: 05143358026

 • آقای بالش آبادی

  نام تخلیه بار: پیشتاز سیر بیهق

  تلفن همراه: 09153715292 – تلفن ثابت: 05144264464

 • آقای خزایی

  نام تخلیه بار: خزایی/p>

  تلفن همراه: 09158258143

 • آقای رعیت

  نام تخلیه بار: رعیت

  تلفن همراه: 09179577116 – تلفن ثابت: 07633672841

 • آقای مهدی لو

  نام تخلیه بار: مهدی لو

  تلفن همراه: 09122564429 – 09196194633

 • آقای سلیمانی

  نام تخلیه بار: سلیمانی

  تلفن همراه: 09131634784 – تلفن ثابت: 03155577927

 • آقای دهقان نژاد

  نام تخلیه بار: دهقان نژاد

  تلفن همراه: 09121828644 – تلفن ثابت: 02833232089

 • آقای امین باقری

  نام تخلیه بار: امین باقری

  تلفن همراه: 09193850192

 • آقای عباسی

  نام تخلیه بار: عباسی

  تلفن همراه: 09125411164 – تلفن ثابت: 02433332288

 • آقای مرادی

  نام تخلیه بار: مرادی

  تلفن همراه: 09127421094

 • آقای صفایی

  نام تخلیه بار: صفایی

  تلفن همراه: 09183480417

 • آقای زاهدی

  نام تخلیه بار: زاهدی

  تلفن همراه: 09902969737 – تلفن ثابت: 06633310075

 • آقای شهسواری

  نام تخلیه بار: شهسواری

  تلفن همراه: 09163620603

 • آقای مهدی

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09183174403

 • آقای اصفهانی

  نام تخلیه بار: اصفهانی

  تلفن همراه: 09186108322

 • آقای فلک الدین

  نام تخلیه بار: پیشتاز بندر

  تلفن همراه: 09189540778

 • آقای عبدالملکی

  نام تخلیه بار: عبدالملکی

  تلفن همراه: 09126859173

 • آقای زارعی

  نام تخلیه بار: زارعی

  تلفن همراه: 09189711007 – تلفن ثابت: 08733184672

 • نام تخلیه بار: طوفان بار

  تلفن همراه: 09188424957 – تلفن ثابت: 08432251323

 • آقای سهرابی

  نام تخلیه بار: سهرابی

  تلفن ثابت: 05433523300

 • آقای بیت الهی

  نام تخلیه بار: بیت الهی

  تلفن همراه: 09121470085 – تلفن ثابت: 05437227498

 • آقای گلزاری

  نام تخلیه بار: گلزاری

  تلفن همراه: 09153420761